de praktijk


Eerste contact

U kunt via mijn 06 of via de e-mail contact opnemen voor een afspraak. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vanuit uw hulpvraag zal ik met u overleggen welke mogelijkheden er zijn binnen de therapie. We stellen samen de behandeldoelen vast en gedurende het traject zullen we middels evaluaties afstemmen of we de juiste koers varen.

Wanneer ik inschat dat u met uw problematiek bij mij niet op de juiste plaats bent, zal ik u doorverwijzen.

Een belangrijk uitgangspunt in de therapie blijft de eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.

Wanneer er meerdere hulpverleners zijn gaat mijn voorkeur uit naar samenwerking en afstemming.

Als u besluit om na de kennismaking te starten met de therapie wordt er een behandelovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd.

 

Openingstijden
De praktijk is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 -17.00 uur en op donderdagavond van 18.30 -21.00 uur.
U kunt een afspraak maken via de website (contact) of telefonisch 0612882173 waarin u uw boodschap inspreekt , ik bel u daarna zo spoedig mogelijk terug.

 

Vergoedingen

Afhankelijk van uw verzekering en/of uitkerende instanties zijn er mogelijkheden voor gedeeltelijke vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering vanuit mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NVPA.

Naast therapie begeleid ik ook mensen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Er is dan een mogelijkheid om ondersteunende begeleiding vanuit het PGB vergoed te krijgen.

In de kennismaking zal ik dit nader met u doornemen.

Indien u lid bent van de thuiszorgorganisatie Zorgstroom kunt u voordeel opdoen vanuit uw voordeelpas bij Zorgstroom X-tra.
Ten slotte, indien de sessies geheel niet vallen binnen uw polis heeft u nog de mogelijkheid om coulance aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.


Beroepsvereniging en lidmaatschap

Vvp: nederlandse vereniging voor psychodrama

NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

ECP: the European Certificate of Psychotherapy onder nummer: nl 290

ESTD: European Society for Trauma and Dissociation

NVPA: lidnummer 104052

NVECP: nummer 10051

RBCZ: licentienummer 214174R

AGB code: 94055848

Praktijkcode: 9455848

Kvk: 20148198
BTW ID: 82653

 

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de geleverde zorg dan nodig ik u uit allereerst hierover met mij in contact te gaan. Mocht u zich dan niet gehoord of voldoende geholpen voelen dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de beroepsvereniging van de NAP. Zie hiervoor onder klachtenreglement op de site; www.nap-psychotherapie.nl.

Ingeschreven in het register van de S.C.A.G onder nummer 11879.

 

Overige link:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2016/03/01/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg-aan-welke-regels-moet-een-aanbieder-van-complementaire-alternatieve-zorg-voldoen/wkkgz-altenatieve-zorg.pdf

 

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
 • Verzekering en/of polisnummer.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.